Šiuo metu priimsime auklėtoją dirbi 0,68 et. krūviu ikimokyklinio ugdymo grupėje.

Reikalavimai:

 1. Aukštasis (aukštesnysis, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų) išsilavinimas ir pedagogo kvalifikacija (studijų krypties šaka-ikimokyklinio ugdymo pedagogika), vadovaujantis Reikalavimų mokytojams kvalifikacijos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 (pakeista LR švietimo ir mokslo ministro 2015-09-01 įsakymu Nr. V-944).
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą. Kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 3. Žinios ir patirtis Valdorfo pedagogikoje.
 4. Žinoti, suprasti ikimokyklinio ugdymo turinio sampratą ir gebėti taikyti praktinėje veikloje.
 5. Kompiuterinis raštingumas (pagal reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 (Žin., 2007, Nr. 87-3463).
 6. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:6.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

  6.2.asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

  6.4. gyvenimo aprašymą.

 7. Pretendentai dokumentus gali pristatyti asmeniškai į įstaigą, adresu Taikos pr. 72, Kaunas, atsiųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu smalsutis2@gmail.com.

 8. Dokumentai priimami iki 2016-09-29.
Platesnė informacija tel.: 837454620